Juridisch advies

Nadat een hond door een gemeente op grond van bestuursdwang inbeslaggenomen is, wordt deze overgedragen aan HondenCampus. Deze overdracht vindt plaats op grond van een vastgestelde overeenkomst waarbij de hond in een opvangcentrum wordt ondergebracht waarna zowel een risicobeoordeling van de hond als een (verplicht) juridisch advies wordt opgemaakt.

De risicobeoordeling geeft een beeld van de hond waaruit keuzes gemaakt kunnen worden zoals terugplaatsing, herplaatsing of euthanaseren. Daarnaast geeft de risicobeoordeling weliswaar een richting aan maar staat het de gemeente vrij om zelf zijn keuzes te bepalen.

Omdat bestuursdwang heeft plaatsgevonden staat in veel gevallen de gemeente voor het dilemma om keuzes te maken vanuit de bevoegdheden van de burgemeester. Naast bijtincidenten en de te bepalen strategie hoe om te gaan met de betreffende hond, speelt dierenwelzijn ook een grote rol. Omdat een ernstig bijtincident geen alledaagse zaak binnen een gemeente is,  kan het voorkomen dat expertise op dit gebied niet of weinig aanwezig is. 

Om die reden wordt in de overeenkomst tussen de gemeente en HondenCampus de verplichting tot het ontvangen van juridisch advies genoemd. Met het ontvangen van dit juridisch advies wordt “loket op maat” aangeboden waarbij rekening is gehouden met de juridische stand van zaken op dat moment en alle nog te volgen bestuursrechtelijke – en daaraan gekoppelde strafrechtelijke mogelijkheden. 

Het “loket op maat” geeft aldus een duidelijk beeld van de reeds toegepaste bevoegdheden en levert adviezen over welke stappen gezet kunnen worden die binnen de bevoegdheden van de burgemeester liggen, maar ook alle verbindingen aangeeft met andere relevante wetgevingen zoals Strafrecht, Wet dieren en  APV. 

Juridische Ondersteuning. 

Daarnaast kan de gemeente op grond van nieuw te vormen beleid bij bijtincidenten, juridische ondersteuning inhuren bij HondenCampus. Daarbij moet gedacht worden aan het al of niet fysiek aanwezig zijn van een medewerker van HondenCampus die meedenkt in beleid, het maken van diverse koppelingen met andere wetgevingen en daaruit voortvloeiende keuzes om het hondenbeleid duidelijk te verwoorden naar zowel het College van B&W als naar de handhavers van die betreffende gemeente. Een éénmalige investering die zich makkelijk terugverdiend…..een aanrader !